Thông kê gan cực đại

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê Gan cực đại số 79 Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Gan Cực Đại: Không xuất hiện.
Từ Ngày: 2020-07-03 Đến Ngày: 2020-08-02
Số 79 không thấy xuất hiện gần đây
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Kiên Giang:

 • 78 ( 29 ngày) ( 38 lần)
 • 71 ( 31 ngày) ( 37 lần)
 • 73 ( 29 ngày) ( 34 lần)
 • 50 ( 33 ngày) ( 34 lần)
 • 49 ( 31 ngày) ( 34 lần)
 • 88 ( 32 ngày) ( 33 lần)
 • 61 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 40 ( 30 ngày) ( 33 lần)
 • 06 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 03 ( 29 ngày) ( 33 lần)
 • 82 ( 28 ngày) ( 32 lần)
 • 36 ( 31 ngày) ( 32 lần)
 • 05 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 26 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 31 ( 29 ngày) ( 31 lần)
 • 89 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 56 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 08 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 60 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 90 ( 29 ngày) ( 31 lần)
 • 25 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 46 ( 27 ngày) ( 30 lần)
 • 74 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 93 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 19 ( 29 ngày) ( 30 lần)
 • 42 ( 25 ngày) ( 29 lần)
 • 69 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 67 ( 26 ngày) ( 29 lần)
 • 77 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 92 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 76 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 51 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 39 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 62 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 41 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 14 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 34 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 99 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 48 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 33 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 57 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 95 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 75 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 00 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 87 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 84 ( 24 ngày) ( 27 lần)
 • 02 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 68 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 01 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 81 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 85 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 70 ( 26 ngày) ( 26 lần)
 • 52 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 37 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 23 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 21 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 65 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 32 ( 20 ngày) ( 25 lần)
 • 29 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 44 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 22 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 24 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 59 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 58 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 54 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 18 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 91 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 80 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 45 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 63 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 38 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 72 ( 21 ngày) ( 23 lần)
 • 15 ( 18 ngày) ( 23 lần)
 • 55 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 12 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 64 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 28 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 07 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 16 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 98 ( 22 ngày) ( 22 lần)
 • 96 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 27 ( 20 ngày) ( 21 lần)
 • 66 ( 17 ngày) ( 21 lần)
 • 11 ( 17 ngày) ( 20 lần)
 • 86 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 83 ( 19 ngày) ( 20 lần)
 • 47 ( 18 ngày) ( 20 lần)
 • 17 ( 17 ngày) ( 20 lần)
 • 94 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 43 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 20 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 35 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 53 ( 15 ngày) ( 18 lần)
 • 04 ( 17 ngày) ( 17 lần)
 • 30 ( 17 ngày) ( 17 lần)
 • 79 ( 14 ngày) ( 14 lần)
 • 97 ( 13 ngày) ( 13 lần)
 • 09 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 13 ( 11 ngày) ( 11 lần)
 • 10 ( 10 ngày) ( 10 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 78 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 10 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 78 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 10 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 259 lần
  2. 259
  0
  1. 245 lần
  2. 252
  1. 210 lần
  2. 210
  1
  1. 245 lần
  2. 279
  1. 249 lần
  2. 249
  2
  1. 245 lần
  2. 266
  1. 258 lần
  2. 258
  3
  1. 245 lần
  2. 243
  1. 270 lần
  2. 270
  4
  1. 245 lần
  2. 245
  1. 262 lần
  2. 262
  5
  1. 245 lần
  2. 254
  1. 268 lần
  2. 268
  6
  1. 245 lần
  2. 271
  1. 287 lần
  2. 287
  7
  1. 245 lần
  2. 235
  1. 266 lần
  2. 266
  8
  1. 245 lần
  2. 273
  1. 245 lần
  2. 245
  9
  1. 245 lần
  2. 256