Thông kê gan cực đại

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê Gan cực đại số 79 Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Gan Cực Đại: Hiện 2 Lần.
Từ Ngày: 2020-07-07 Đến Ngày: 2020-08-06
Số 79 xuất hiện gần nhất ngày 30-07-2020
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Tây Ninh:

 • 70 ( 36 ngày) ( 39 lần)
 • 79 ( 32 ngày) ( 38 lần)
 • 93 ( 33 ngày) ( 36 lần)
 • 53 ( 30 ngày) ( 36 lần)
 • 25 ( 33 ngày) ( 36 lần)
 • 15 ( 34 ngày) ( 36 lần)
 • 83 ( 34 ngày) ( 35 lần)
 • 61 ( 30 ngày) ( 35 lần)
 • 17 ( 30 ngày) ( 35 lần)
 • 51 ( 33 ngày) ( 35 lần)
 • 62 ( 31 ngày) ( 34 lần)
 • 08 ( 31 ngày) ( 34 lần)
 • 02 ( 31 ngày) ( 34 lần)
 • 56 ( 28 ngày) ( 34 lần)
 • 04 ( 34 ngày) ( 34 lần)
 • 99 ( 32 ngày) ( 34 lần)
 • 18 ( 32 ngày) ( 33 lần)
 • 75 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 96 ( 29 ngày) ( 33 lần)
 • 31 ( 33 ngày) ( 33 lần)
 • 13 ( 25 ngày) ( 33 lần)
 • 32 ( 27 ngày) ( 32 lần)
 • 90 ( 27 ngày) ( 32 lần)
 • 68 ( 30 ngày) ( 32 lần)
 • 34 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 69 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 48 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 97 ( 29 ngày) ( 31 lần)
 • 91 ( 30 ngày) ( 31 lần)
 • 76 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 49 ( 25 ngày) ( 31 lần)
 • 22 ( 30 ngày) ( 31 lần)
 • 82 ( 26 ngày) ( 30 lần)
 • 52 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 81 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 60 ( 30 ngày) ( 30 lần)
 • 63 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 07 ( 26 ngày) ( 30 lần)
 • 10 ( 27 ngày) ( 30 lần)
 • 28 ( 27 ngày) ( 30 lần)
 • 38 ( 26 ngày) ( 30 lần)
 • 06 ( 25 ngày) ( 30 lần)
 • 03 ( 29 ngày) ( 30 lần)
 • 01 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 88 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 26 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 80 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 41 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 57 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 11 ( 24 ngày) ( 29 lần)
 • 23 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 40 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 44 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 72 ( 23 ngày) ( 27 lần)
 • 14 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 21 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 24 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 43 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 50 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 27 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 37 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 74 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 59 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 84 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 16 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 92 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 87 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 86 ( 22 ngày) ( 25 lần)
 • 65 ( 19 ngày) ( 25 lần)
 • 55 ( 22 ngày) ( 25 lần)
 • 35 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 64 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 54 ( 22 ngày) ( 25 lần)
 • 00 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 46 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 89 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 94 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 77 ( 19 ngày) ( 24 lần)
 • 29 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 39 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 30 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 36 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 95 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 73 ( 21 ngày) ( 23 lần)
 • 12 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 66 ( 21 ngày) ( 23 lần)
 • 45 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 09 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 05 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 19 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 20 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 33 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 98 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 47 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 42 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 71 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 67 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 58 ( 17 ngày) ( 19 lần)
 • 85 ( 17 ngày) ( 18 lần)
 • 78 ( 17 ngày) ( 18 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 70 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 18 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 70 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 18 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 291 lần
  2. 291
  0
  1. 291 lần
  2. 285
  1. 294 lần
  2. 294
  1
  1. 291 lần
  2. 298
  1. 281 lần
  2. 281
  2
  1. 291 lần
  2. 287
  1. 270 lần
  2. 270
  3
  1. 291 lần
  2. 300
  1. 262 lần
  2. 262
  4
  1. 291 lần
  2. 273
  1. 286 lần
  2. 286
  5
  1. 291 lần
  2. 266
  1. 284 lần
  2. 284
  6
  1. 291 lần
  2. 279
  1. 278 lần
  2. 278
  7
  1. 291 lần
  2. 267
  1. 271 lần
  2. 271
  8
  1. 291 lần
  2. 277
  1. 291 lần
  2. 291
  9
  1. 291 lần
  2. 276