Thông kê gan cực đại

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê Gan cực đại số 79 Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Gan Cực Đại: Hiện 5 Lần.
Từ Ngày: 2020-06-29 Đến Ngày: 2020-07-29
Số 79 xuất hiện gần nhất ngày 29-07-2020
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Hà Nội:

 • 00 ( 170 ngày) ( 226 lần)
 • 30 ( 54 ngày) ( 62 lần)
 • 90 ( 48 ngày) ( 61 lần)
 • 11 ( 49 ngày) ( 60 lần)
 • 79 ( 47 ngày) ( 59 lần)
 • 59 ( 52 ngày) ( 59 lần)
 • 92 ( 45 ngày) ( 58 lần)
 • 54 ( 51 ngày) ( 58 lần)
 • 85 ( 48 ngày) ( 57 lần)
 • 95 ( 47 ngày) ( 56 lần)
 • 99 ( 51 ngày) ( 56 lần)
 • 38 ( 47 ngày) ( 55 lần)
 • 64 ( 47 ngày) ( 54 lần)
 • 24 ( 47 ngày) ( 54 lần)
 • 12 ( 47 ngày) ( 54 lần)
 • 04 ( 48 ngày) ( 53 lần)
 • 61 ( 41 ngày) ( 53 lần)
 • 05 ( 43 ngày) ( 53 lần)
 • 09 ( 48 ngày) ( 53 lần)
 • 02 ( 48 ngày) ( 52 lần)
 • 41 ( 46 ngày) ( 52 lần)
 • 48 ( 44 ngày) ( 52 lần)
 • 97 ( 46 ngày) ( 51 lần)
 • 98 ( 40 ngày) ( 51 lần)
 • 26 ( 42 ngày) ( 51 lần)
 • 96 ( 39 ngày) ( 51 lần)
 • 49 ( 42 ngày) ( 51 lần)
 • 21 ( 41 ngày) ( 51 lần)
 • 06 ( 49 ngày) ( 51 lần)
 • 13 ( 42 ngày) ( 50 lần)
 • 88 ( 46 ngày) ( 49 lần)
 • 40 ( 40 ngày) ( 48 lần)
 • 25 ( 39 ngày) ( 48 lần)
 • 28 ( 41 ngày) ( 48 lần)
 • 55 ( 42 ngày) ( 48 lần)
 • 01 ( 40 ngày) ( 48 lần)
 • 19 ( 43 ngày) ( 47 lần)
 • 52 ( 39 ngày) ( 47 lần)
 • 14 ( 41 ngày) ( 47 lần)
 • 94 ( 43 ngày) ( 47 lần)
 • 10 ( 41 ngày) ( 47 lần)
 • 37 ( 44 ngày) ( 46 lần)
 • 43 ( 40 ngày) ( 46 lần)
 • 72 ( 40 ngày) ( 46 lần)
 • 81 ( 40 ngày) ( 46 lần)
 • 80 ( 42 ngày) ( 46 lần)
 • 58 ( 37 ngày) ( 45 lần)
 • 08 ( 39 ngày) ( 45 lần)
 • 27 ( 40 ngày) ( 45 lần)
 • 93 ( 38 ngày) ( 45 lần)
 • 68 ( 38 ngày) ( 45 lần)
 • 16 ( 39 ngày) ( 45 lần)
 • 76 ( 42 ngày) ( 45 lần)
 • 63 ( 41 ngày) ( 45 lần)
 • 46 ( 41 ngày) ( 45 lần)
 • 23 ( 42 ngày) ( 45 lần)
 • 29 ( 39 ngày) ( 45 lần)
 • 32 ( 41 ngày) ( 45 lần)
 • 66 ( 39 ngày) ( 44 lần)
 • 22 ( 37 ngày) ( 44 lần)
 • 07 ( 37 ngày) ( 44 lần)
 • 89 ( 41 ngày) ( 44 lần)
 • 36 ( 40 ngày) ( 44 lần)
 • 33 ( 35 ngày) ( 44 lần)
 • 15 ( 36 ngày) ( 44 lần)
 • 18 ( 38 ngày) ( 44 lần)
 • 86 ( 39 ngày) ( 43 lần)
 • 57 ( 38 ngày) ( 43 lần)
 • 60 ( 39 ngày) ( 43 lần)
 • 91 ( 37 ngày) ( 42 lần)
 • 53 ( 38 ngày) ( 42 lần)
 • 67 ( 39 ngày) ( 42 lần)
 • 71 ( 37 ngày) ( 41 lần)
 • 78 ( 38 ngày) ( 41 lần)
 • 83 ( 36 ngày) ( 41 lần)
 • 82 ( 35 ngày) ( 41 lần)
 • 87 ( 38 ngày) ( 41 lần)
 • 17 ( 36 ngày) ( 40 lần)
 • 51 ( 33 ngày) ( 40 lần)
 • 42 ( 37 ngày) ( 40 lần)
 • 69 ( 34 ngày) ( 40 lần)
 • 20 ( 36 ngày) ( 39 lần)
 • 47 ( 33 ngày) ( 39 lần)
 • 84 ( 35 ngày) ( 39 lần)
 • 62 ( 31 ngày) ( 38 lần)
 • 35 ( 36 ngày) ( 38 lần)
 • 45 ( 33 ngày) ( 37 lần)
 • 56 ( 34 ngày) ( 37 lần)
 • 73 ( 30 ngày) ( 37 lần)
 • 39 ( 31 ngày) ( 37 lần)
 • 70 ( 33 ngày) ( 37 lần)
 • 75 ( 34 ngày) ( 36 lần)
 • 65 ( 35 ngày) ( 36 lần)
 • 74 ( 33 ngày) ( 36 lần)
 • 31 ( 33 ngày) ( 36 lần)
 • 77 ( 33 ngày) ( 36 lần)
 • 03 ( 35 ngày) ( 35 lần)
 • 34 ( 31 ngày) ( 35 lần)
 • 50 ( 33 ngày) ( 35 lần)
 • 44 ( 32 ngày) ( 34 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 00 ( 226 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 62 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 61 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 60 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 59 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 59 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 58 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 58 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 57 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 56 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 56 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 55 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 50 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 49 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 34 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 00 ( 226 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 62 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 61 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 60 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 59 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 59 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 58 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 58 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 57 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 56 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 56 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 55 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 54 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 53 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 52 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 51 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 50 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 49 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 48 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 47 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 45 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 43 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 42 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 41 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 40 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 36 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 34 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 660 lần
  2. 660
  0
  1. 518 lần
  2. 644
  1. 478 lần
  2. 478
  1
  1. 518 lần
  2. 469
  1. 470 lần
  2. 470
  2
  1. 518 lần
  2. 465
  1. 442 lần
  2. 442
  3
  1. 518 lần
  2. 430
  1. 444 lần
  2. 444
  4
  1. 518 lần
  2. 457
  1. 454 lần
  2. 454
  5
  1. 518 lần
  2. 453
  1. 440 lần
  2. 440
  6
  1. 518 lần
  2. 456
  1. 414 lần
  2. 414
  7
  1. 518 lần
  2. 427
  1. 447 lần
  2. 447
  8
  1. 518 lần
  2. 475
  1. 518 lần
  2. 518
  9
  1. 518 lần
  2. 491