Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Kiên Giang từ ngày: 13-10-2020 - 18-10-2020
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Kiên Giang:

 • 78 ( 29 ngày) ( 38 lần)
 • 71 ( 31 ngày) ( 37 lần)
 • 73 ( 29 ngày) ( 34 lần)
 • 50 ( 33 ngày) ( 34 lần)
 • 49 ( 31 ngày) ( 34 lần)
 • 88 ( 32 ngày) ( 33 lần)
 • 61 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 40 ( 30 ngày) ( 33 lần)
 • 06 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 03 ( 29 ngày) ( 33 lần)
 • 82 ( 28 ngày) ( 32 lần)
 • 36 ( 31 ngày) ( 32 lần)
 • 05 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 26 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 31 ( 29 ngày) ( 31 lần)
 • 89 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 56 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 08 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 60 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 90 ( 29 ngày) ( 31 lần)
 • 25 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 46 ( 27 ngày) ( 30 lần)
 • 74 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 93 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 19 ( 29 ngày) ( 30 lần)
 • 42 ( 25 ngày) ( 29 lần)
 • 69 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 67 ( 26 ngày) ( 29 lần)
 • 77 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 92 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 76 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 51 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 39 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 62 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 41 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 14 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 34 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 99 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 48 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 33 ( 27 ngày) ( 28 lần)
 • 57 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 95 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 75 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 00 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 87 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 84 ( 24 ngày) ( 27 lần)
 • 02 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 68 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 01 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 81 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 85 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 70 ( 26 ngày) ( 26 lần)
 • 52 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 37 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 23 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 21 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 65 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 32 ( 20 ngày) ( 25 lần)
 • 29 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 44 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 22 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 24 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 59 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 58 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 54 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 18 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 91 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 80 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 45 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 63 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 38 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 72 ( 21 ngày) ( 23 lần)
 • 15 ( 18 ngày) ( 23 lần)
 • 55 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 12 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 64 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 28 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 07 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 16 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 98 ( 22 ngày) ( 22 lần)
 • 96 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 27 ( 20 ngày) ( 21 lần)
 • 66 ( 17 ngày) ( 21 lần)
 • 11 ( 17 ngày) ( 20 lần)
 • 86 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 83 ( 19 ngày) ( 20 lần)
 • 47 ( 18 ngày) ( 20 lần)
 • 17 ( 17 ngày) ( 20 lần)
 • 94 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 43 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 20 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 35 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 53 ( 15 ngày) ( 18 lần)
 • 04 ( 17 ngày) ( 17 lần)
 • 30 ( 17 ngày) ( 17 lần)
 • 79 ( 14 ngày) ( 14 lần)
 • 97 ( 13 ngày) ( 13 lần)
 • 09 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 13 ( 11 ngày) ( 11 lần)
 • 10 ( 10 ngày) ( 10 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 78 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 10 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 78 ( 38 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 34 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 10 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 259 lần
  2. 259
  0
  1. 245 lần
  2. 252
  1. 210 lần
  2. 210
  1
  1. 245 lần
  2. 279
  1. 249 lần
  2. 249
  2
  1. 245 lần
  2. 266
  1. 258 lần
  2. 258
  3
  1. 245 lần
  2. 243
  1. 270 lần
  2. 270
  4
  1. 245 lần
  2. 245
  1. 262 lần
  2. 262
  5
  1. 245 lần
  2. 254
  1. 268 lần
  2. 268
  6
  1. 245 lần
  2. 271
  1. 287 lần
  2. 287
  7
  1. 245 lần
  2. 235
  1. 266 lần
  2. 266
  8
  1. 245 lần
  2. 273
  1. 245 lần
  2. 245
  9
  1. 245 lần
  2. 256