Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Tiền Giang từ ngày: 13-10-2020 - 18-10-2020
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Tiền Giang:

 • 54 ( 29 ngày) ( 39 lần)
 • 58 ( 29 ngày) ( 37 lần)
 • 85 ( 29 ngày) ( 35 lần)
 • 18 ( 29 ngày) ( 35 lần)
 • 60 ( 28 ngày) ( 33 lần)
 • 75 ( 30 ngày) ( 33 lần)
 • 71 ( 31 ngày) ( 33 lần)
 • 28 ( 30 ngày) ( 33 lần)
 • 81 ( 30 ngày) ( 32 lần)
 • 79 ( 27 ngày) ( 32 lần)
 • 68 ( 25 ngày) ( 31 lần)
 • 21 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 83 ( 28 ngày) ( 31 lần)
 • 88 ( 27 ngày) ( 31 lần)
 • 04 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 62 ( 25 ngày) ( 30 lần)
 • 77 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 09 ( 24 ngày) ( 30 lần)
 • 91 ( 28 ngày) ( 30 lần)
 • 95 ( 26 ngày) ( 30 lần)
 • 32 ( 27 ngày) ( 30 lần)
 • 97 ( 25 ngày) ( 29 lần)
 • 01 ( 24 ngày) ( 29 lần)
 • 63 ( 27 ngày) ( 29 lần)
 • 96 ( 28 ngày) ( 29 lần)
 • 86 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 78 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 07 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 80 ( 25 ngày) ( 28 lần)
 • 66 ( 26 ngày) ( 28 lần)
 • 65 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 44 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 53 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 36 ( 24 ngày) ( 27 lần)
 • 22 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 33 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 19 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 99 ( 26 ngày) ( 27 lần)
 • 94 ( 25 ngày) ( 27 lần)
 • 50 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 43 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 13 ( 23 ngày) ( 26 lần)
 • 69 ( 22 ngày) ( 26 lần)
 • 76 ( 22 ngày) ( 26 lần)
 • 46 ( 25 ngày) ( 26 lần)
 • 90 ( 24 ngày) ( 26 lần)
 • 49 ( 23 ngày) ( 25 lần)
 • 12 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 34 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 27 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 39 ( 25 ngày) ( 25 lần)
 • 42 ( 21 ngày) ( 25 lần)
 • 08 ( 21 ngày) ( 25 lần)
 • 02 ( 22 ngày) ( 25 lần)
 • 26 ( 21 ngày) ( 25 lần)
 • 29 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 35 ( 24 ngày) ( 25 lần)
 • 47 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 31 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 82 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 05 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 03 ( 20 ngày) ( 24 lần)
 • 06 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 14 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 17 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 24 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 73 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 59 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 57 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 61 ( 20 ngày) ( 24 lần)
 • 41 ( 23 ngày) ( 24 lần)
 • 52 ( 22 ngày) ( 24 lần)
 • 93 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 56 ( 22 ngày) ( 23 lần)
 • 10 ( 20 ngày) ( 23 lần)
 • 15 ( 23 ngày) ( 23 lần)
 • 20 ( 20 ngày) ( 23 lần)
 • 87 ( 20 ngày) ( 23 lần)
 • 11 ( 21 ngày) ( 23 lần)
 • 16 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 70 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 64 ( 20 ngày) ( 22 lần)
 • 38 ( 21 ngày) ( 22 lần)
 • 37 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 74 ( 20 ngày) ( 21 lần)
 • 30 ( 19 ngày) ( 21 lần)
 • 45 ( 20 ngày) ( 21 lần)
 • 72 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 89 ( 19 ngày) ( 20 lần)
 • 84 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 25 ( 19 ngày) ( 20 lần)
 • 00 ( 18 ngày) ( 19 lần)
 • 48 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 92 ( 17 ngày) ( 19 lần)
 • 23 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 40 ( 17 ngày) ( 18 lần)
 • 51 ( 17 ngày) ( 17 lần)
 • 55 ( 14 ngày) ( 14 lần)
 • 98 ( 14 ngày) ( 14 lần)
 • 67 ( 13 ngày) ( 13 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 54 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 13 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 54 ( 39 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 37 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 35 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 33 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 30 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 29 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 28 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 27 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 25 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 23 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 22 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 20 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 18 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 17 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 13 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 258 lần
  2. 258
  0
  1. 254 lần
  2. 239
  1. 252 lần
  2. 252
  1
  1. 254 lần
  2. 267
  1. 251 lần
  2. 251
  2
  1. 254 lần
  2. 249
  1. 247 lần
  2. 247
  3
  1. 254 lần
  2. 255
  1. 235 lần
  2. 235
  4
  1. 254 lần
  2. 259
  1. 255 lần
  2. 255
  5
  1. 254 lần
  2. 252
  1. 263 lần
  2. 263
  6
  1. 254 lần
  2. 258
  1. 269 lần
  2. 269
  7
  1. 254 lần
  2. 241
  1. 272 lần
  2. 272
  8
  1. 254 lần
  2. 275
  1. 254 lần
  2. 254
  9
  1. 254 lần
  2. 261