Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Khánh Hòa từ ngày: 13-10-2020 - 18-10-2020
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Khánh Hòa:

 • 84 ( 14 ngày) ( 16 lần)
 • 19 ( 11 ngày) ( 13 lần)
 • 04 ( 13 ngày) ( 13 lần)
 • 66 ( 11 ngày) ( 13 lần)
 • 82 ( 11 ngày) ( 12 lần)
 • 10 ( 10 ngày) ( 11 lần)
 • 46 ( 10 ngày) ( 11 lần)
 • 59 ( 9 ngày) ( 11 lần)
 • 70 ( 11 ngày) ( 11 lần)
 • 17 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 28 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 32 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 26 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 35 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 29 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 56 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 08 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 47 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 75 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 88 ( 8 ngày) ( 9 lần)
 • 24 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 54 ( 7 ngày) ( 9 lần)
 • 44 ( 7 ngày) ( 9 lần)
 • 49 ( 7 ngày) ( 9 lần)
 • 16 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 18 ( 8 ngày) ( 9 lần)
 • 12 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 01 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 06 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 38 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 83 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 45 ( 6 ngày) ( 8 lần)
 • 60 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 48 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 65 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 71 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 25 ( 5 ngày) ( 8 lần)
 • 98 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 21 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 89 ( 6 ngày) ( 8 lần)
 • 72 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 07 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 02 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 77 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 05 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 74 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 50 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 23 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 80 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 81 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 14 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 33 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 41 ( 5 ngày) ( 7 lần)
 • 30 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 31 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 20 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 96 ( 5 ngày) ( 6 lần)
 • 22 ( 5 ngày) ( 6 lần)
 • 97 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 78 ( 4 ngày) ( 6 lần)
 • 39 ( 5 ngày) ( 6 lần)
 • 91 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 15 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 92 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 11 ( 4 ngày) ( 6 lần)
 • 03 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 93 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 85 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 90 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 94 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 61 ( 4 ngày) ( 5 lần)
 • 69 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 53 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 00 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 43 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 27 ( 4 ngày) ( 5 lần)
 • 40 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 09 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 52 ( 4 ngày) ( 5 lần)
 • 63 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 68 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 37 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 73 ( 3 ngày) ( 4 lần)
 • 42 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 95 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 99 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 34 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 79 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 64 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 55 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 62 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 86 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 76 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 87 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 57 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 51 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 13 ( 2 ngày) ( 2 lần)
 • 58 ( 2 ngày) ( 2 lần)
 • 36 ( 2 ngày) ( 2 lần)
 • 67 ( 2 ngày) ( 2 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 84 ( 16 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 3 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 3 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 84 ( 16 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 7 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 147 lần
  2. 147
  0
  1. 144 lần
  2. 149
  1. 155 lần
  2. 155
  1
  1. 144 lần
  2. 137
  1. 137 lần
  2. 137
  2
  1. 144 lần
  2. 139
  1. 134 lần
  2. 134
  3
  1. 144 lần
  2. 128
  1. 145 lần
  2. 145
  4
  1. 144 lần
  2. 161
  1. 133 lần
  2. 133
  5
  1. 144 lần
  2. 134
  1. 130 lần
  2. 130
  6
  1. 144 lần
  2. 133
  1. 144 lần
  2. 144
  7
  1. 144 lần
  2. 133
  1. 153 lần
  2. 153
  8
  1. 144 lần
  2. 154
  1. 144 lần
  2. 144
  9
  1. 144 lần
  2. 154