Thông kê tần suất

  1. Miền:
  1. Lần quay:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê tần suất trong 77 lần quay (theo Miền)
  1. 00
  2. 100% (1124 lượt)
  1. 01
  2. 17.08% (192 lượt)
  1. 02
  2. 6.49% (73 lượt)
  1. 03
  2. 5.96% (67 lượt)
  1. 04
  2. 10.05% (113 lượt)
  1. 05
  2. 6.23% (70 lượt)
  1. 06
  2. 11.65% (131 lượt)
  1. 07
  2. 11.92% (134 lượt)
  1. 08
  2. 6.67% (75 lượt)
  1. 09
  2. 14.68% (165 lượt)
  1. 10
  2. 13.26% (149 lượt)
  1. 11
  2. 7.74% (87 lượt)
  1. 12
  2. 11.03% (124 lượt)
  1. 13
  2. 6.23% (70 lượt)
  1. 14
  2. 6.94% (78 lượt)
  1. 15
  2. 5.69% (64 lượt)
  1. 16
  2. 10.68% (120 lượt)
  1. 17
  2. 11.3% (127 lượt)
  1. 18
  2. 8.27% (93 lượt)
  1. 19
  2. 7.21% (81 lượt)
  1. 20
  2. 3.11% (35 lượt)
  1. 21
  2. 9.16% (103 lượt)
  1. 22
  2. 9.25% (104 lượt)
  1. 23
  2. 9.61% (108 lượt)
  1. 24
  2. 12.01% (135 lượt)
  1. 25
  2. 6.23% (70 lượt)
  1. 26
  2. 13.7% (154 lượt)
  1. 27
  2. 8.72% (98 lượt)
  1. 28
  2. 7.92% (89 lượt)
  1. 29
  2. 12.28% (138 lượt)
  1. 30
  2. 7.03% (79 lượt)
  1. 31
  2. 14.23% (160 lượt)
  1. 32
  2. 7.65% (86 lượt)
  1. 33
  2. 6.76% (76 lượt)
  1. 34
  2. 13.26% (149 lượt)
  1. 35
  2. 7.65% (86 lượt)
  1. 36
  2. 11.3% (127 lượt)
  1. 37
  2. 7.83% (88 lượt)
  1. 38
  2. 6.41% (72 lượt)
  1. 39
  2. 6.85% (77 lượt)
  1. 40
  2. 7.3% (82 lượt)
  1. 41
  2. 10.85% (122 lượt)
  1. 42
  2. 10.05% (113 lượt)
  1. 43
  2. 5.43% (61 lượt)
  1. 44
  2. 11.12% (125 lượt)
  1. 45
  2. 7.83% (88 lượt)
  1. 46
  2. 4.89% (55 lượt)
  1. 47
  2. 6.23% (70 lượt)
  1. 48
  2. 10.05% (113 lượt)
  1. 49
  2. 5.6% (63 lượt)
  1. 50
  2. 6.94% (78 lượt)
  1. 51
  2. 6.94% (78 lượt)
  1. 52
  2. 7.12% (80 lượt)
  1. 53
  2. 7.74% (87 lượt)
  1. 54
  2. 9.34% (105 lượt)
  1. 55
  2. 11.39% (128 lượt)
  1. 56
  2. 11.39% (128 lượt)
  1. 57
  2. 7.92% (89 lượt)
  1. 58
  2. 9.43% (106 lượt)
  1. 59
  2. 13.35% (150 lượt)
  1. 60
  2. 8.27% (93 lượt)
  1. 61
  2. 13.26% (149 lượt)
  1. 62
  2. 7.3% (82 lượt)
  1. 63
  2. 7.56% (85 lượt)
  1. 64
  2. 7.83% (88 lượt)
  1. 65
  2. 8.01% (90 lượt)
  1. 66
  2. 6.23% (70 lượt)
  1. 67
  2. 9.52% (107 lượt)
  1. 68
  2. 7.12% (80 lượt)
  1. 69
  2. 7.38% (83 lượt)
  1. 70
  2. 7.03% (79 lượt)
  1. 71
  2. 5.78% (65 lượt)
  1. 72
  2. 7.12% (80 lượt)
  1. 73
  2. 4.98% (56 lượt)
  1. 74
  2. 8.27% (93 lượt)
  1. 75
  2. 6.49% (73 lượt)
  1. 76
  2. 7.21% (81 lượt)
  1. 77
  2. 10.05% (113 lượt)
  1. 78
  2. 8.1% (91 lượt)
  1. 79
  2. 12.81% (144 lượt)
  1. 80
  2. 9.52% (107 lượt)
  1. 81
  2. 5.34% (60 lượt)
  1. 82
  2. 4.8% (54 lượt)
  1. 83
  2. 9.07% (102 lượt)
  1. 84
  2. 5.52% (62 lượt)
  1. 85
  2. 7.65% (86 lượt)
  1. 86
  2. 8.54% (96 lượt)
  1. 87
  2. 9.34% (105 lượt)
  1. 88
  2. 6.41% (72 lượt)
  1. 89
  2. 6.41% (72 lượt)
  1. 90
  2. 10.85% (122 lượt)
  1. 91
  2. 15.66% (176 lượt)
  1. 92
  2. 5.87% (66 lượt)
  1. 93
  2. 7.3% (82 lượt)
  1. 94
  2. 6.94% (78 lượt)
  1. 95
  2. 6.05% (68 lượt)
  1. 96
  2. 10.68% (120 lượt)
  1. 97
  2. 10.5% (118 lượt)
  1. 98
  2. 8.54% (96 lượt)
  1. 99
  2. 6.67% (75 lượt)
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp :

 • 00 ( 45 ngày) ( 189 lần)
 • 30 ( 36 ngày) ( 45 lần)
 • 64 ( 36 ngày) ( 45 lần)
 • 35 ( 42 ngày) ( 42 lần)
 • 51 ( 27 ngày) ( 39 lần)
 • 02 ( 21 ngày) ( 39 lần)
 • 72 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 43 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 25 ( 24 ngày) ( 33 lần)
 • 83 ( 24 ngày) ( 33 lần)
 • 87 ( 21 ngày) ( 30 lần)
 • 39 ( 30 ngày) ( 30 lần)
 • 10 ( 21 ngày) ( 30 lần)
 • 80 ( 9 ngày) ( 27 lần)
 • 36 ( 24 ngày) ( 27 lần)
 • 11 ( 18 ngày) ( 27 lần)
 • 38 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 29 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 08 ( 21 ngày) ( 24 lần)
 • 81 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 06 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 03 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 48 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 85 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 61 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 84 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 22 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 16 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 23 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 70 ( 21 ngày) ( 21 lần)
 • 76 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 93 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 37 ( 9 ngày) ( 18 lần)
 • 52 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 92 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 98 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 53 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 75 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 58 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 42 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 59 ( 12 ngày) ( 15 lần)
 • 20 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 97 ( 12 ngày) ( 15 lần)
 • 66 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 24 ( 12 ngày) ( 15 lần)
 • 99 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 77 ( 12 ngày) ( 15 lần)
 • 90 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 71 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 57 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 63 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 69 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 62 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 73 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 12 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 32 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 19 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 79 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 31 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 28 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 74 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 18 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 26 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 21 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 17 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 94 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 89 ( 6 ngày) ( 9 lần)
 • 01 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 14 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 60 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 13 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 82 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 34 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 40 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 04 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 54 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 46 ( 3 ngày) ( 6 lần)
 • 55 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 56 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 88 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 49 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 33 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 45 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 27 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 09 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 07 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 47 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 41 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 67 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 50 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 65 ( 3 ngày) ( 3 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 00 ( 315 lần)
  Giảm 90
 • 83 ( 61 lần)
  Giảm 10
 • 02 ( 46 lần)
  Giảm 6
 • 51 ( 46 lần)
  Giảm 19
 • 64 ( 45 lần)
  Giảm 10
 • 30 ( 45 lần)
  Giảm 4
 • 39 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 42 lần)
  Giảm 10
 • 25 ( 40 lần)
  Giảm 6
 • 43 ( 36 lần)
  Giảm 12
 • 72 ( 36 lần)
  Giảm 4
 • 99 ( 36 lần)
  Giảm 4
 • 70 ( 35 lần)
  Giảm 10
 • 85 ( 35 lần)
  Giảm 7
 • 84 ( 35 lần)
  Giảm 4
 • 11 ( 34 lần)
  Giảm 4
 • 12 ( 33 lần)
  Giảm 17
 • 52 ( 32 lần)
  Giảm 11
 • 92 ( 32 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 32 lần)
  Giảm 14
 • 08 ( 31 lần)
  Giảm 9
 • 06 ( 31 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 30 lần)
  Giảm 9
 • 87 ( 30 lần)
  Giảm 4
 • 23 ( 28 lần)
  Giảm 14
 • 48 ( 28 lần)
  Giảm 7
 • 16 ( 28 lần)
  Giảm 16
 • 54 ( 27 lần)
  Giảm 10
 • 56 ( 27 lần)
  Giảm 7
 • 80 ( 27 lần)
  Giảm 7
 • 36 ( 27 lần)
  Giảm 6
 • 32 ( 26 lần)
  Giảm 10
 • 63 ( 26 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 25 lần)
  Giảm 4
 • 81 ( 24 lần)
  Giảm 10
 • 38 ( 24 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 24 lần)
  Giảm 3
 • 94 ( 23 lần)
  Giảm 6
 • 21 ( 23 lần)
  Giảm 9
 • 26 ( 23 lần)
  Giảm 6
 • 60 ( 23 lần)
  Giảm 20
 • 66 ( 22 lần)
  Giảm 8
 • 77 ( 22 lần)
  Giảm 16
 • 75 ( 22 lần)
  Giảm 6
 • 58 ( 22 lần)
  Giảm 10
 • 42 ( 22 lần)
  Giảm 6
 • 24 ( 22 lần)
  Giảm 19
 • 97 ( 22 lần)
  Giảm 12
 • 61 ( 21 lần)
  Giảm 6
 • 03 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 21 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 19 lần)
  Giảm 15
 • 69 ( 19 lần)
  Giảm 22
 • 71 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 19 lần)
  Giảm 9
 • 31 ( 19 lần)
  Giảm 17
 • 19 ( 19 lần)
  Giảm 8
 • 62 ( 19 lần)
  Giảm 15
 • 53 ( 18 lần)
  Giảm 4
 • 93 ( 18 lần)
  Giảm 9
 • 76 ( 18 lần)
  Giảm 4
 • 27 ( 17 lần)
  Giảm 3
 • 65 ( 17 lần)
  Giảm 4
 • 47 ( 17 lần)
  Giảm 10
 • 01 ( 16 lần)
  Giảm 9
 • 17 ( 16 lần)
  Giảm 6
 • 14 ( 16 lần)
  Giảm 28
 • 90 ( 15 lần)
  Giảm 10
 • 20 ( 15 lần)
  Giảm 10
 • 59 ( 15 lần)
  Giảm 9
 • 91 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 13 lần)
  Giảm 10
 • 46 ( 13 lần)
  Giảm 7
 • 13 ( 13 lần)
  Giảm 8
 • 04 ( 13 lần)
  Giảm 15
 • 82 ( 13 lần)
  Giảm 3
 • 73 ( 12 lần)
  Giảm 11
 • 41 ( 10 lần)
  Giảm 18
 • 33 ( 10 lần)
  Giảm 6
 • 67 ( 10 lần)
  Giảm 6
 • 50 ( 10 lần)
  Giảm 21
 • 74 ( 9 lần)
  Giảm 14
 • 28 ( 9 lần)
  Giảm 4
 • 89 ( 9 lần)
  Giảm 15
 • 18 ( 9 lần)
  Giảm 3
 • 86 ( 7 lần)
  Giảm 21
 • 95 ( 7 lần)
  Giảm 15
 • 96 ( 7 lần)
  Giảm 6
 • 78 ( 7 lần)
  Giảm 3
 • 44 ( 7 lần)
  Giảm 6
 • 55 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 6 lần)
  Giảm 9
 • 49 ( 3 lần)
  Giảm 10
 • 09 ( 3 lần)
  Giảm 13
 • 88 ( 3 lần)
  Giảm 20
 • 45 ( 3 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 3 lần)
  Giảm 6

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 00 ( 408 lần)
  Giảm 584
 • 83 ( 71 lần)
  Giảm 59
 • 51 ( 68 lần)
  Giảm 50
 • 64 ( 58 lần)
  Giảm 63
 • 35 ( 52 lần)
  Giảm 60
 • 02 ( 52 lần)
  Giảm 76
 • 43 ( 51 lần)
  Giảm 53
 • 12 ( 50 lần)
  Giảm 65
 • 30 ( 49 lần)
  Giảm 95
 • 14 ( 47 lần)
  Giảm 36
 • 37 ( 46 lần)
  Giảm 49
 • 52 ( 46 lần)
  Giảm 24
 • 60 ( 46 lần)
  Giảm 72
 • 25 ( 46 lần)
  Giảm 102
 • 70 ( 45 lần)
  Giảm 64
 • 23 ( 45 lần)
  Giảm 45
 • 39 ( 44 lần)
  Giảm 55
 • 16 ( 44 lần)
  Giảm 82
 • 54 ( 43 lần)
  Giảm 49
 • 10 ( 42 lần)
  Giảm 59
 • 85 ( 42 lần)
  Giảm 108
 • 32 ( 42 lần)
  Giảm 39
 • 69 ( 41 lần)
  Giảm 65
 • 24 ( 41 lần)
  Giảm 83
 • 62 ( 40 lần)
  Giảm 37
 • 08 ( 40 lần)
  Giảm 28
 • 99 ( 40 lần)
  Giảm 35
 • 72 ( 40 lần)
  Giảm 56
 • 84 ( 39 lần)
  Giảm 70
 • 48 ( 38 lần)
  Giảm 64
 • 11 ( 38 lần)
  Giảm 36
 • 77 ( 38 lần)
  Giảm 8
 • 87 ( 37 lần)
  Giảm 51
 • 56 ( 37 lần)
  Giảm 73
 • 97 ( 37 lần)
  Giảm 32
 • 61 ( 36 lần)
  Giảm 57
 • 31 ( 36 lần)
  Giảm 58
 • 36 ( 36 lần)
  Giảm 55
 • 58 ( 35 lần)
  Giảm 21
 • 42 ( 34 lần)
  Giảm 76
 • 81 ( 34 lần)
  Giảm 34
 • 80 ( 34 lần)
  Giảm 41
 • 79 ( 34 lần)
  Giảm 63
 • 57 ( 34 lần)
  Giảm 86
 • 38 ( 33 lần)
  Giảm 50
 • 66 ( 33 lần)
  Giảm 69
 • 92 ( 32 lần)
  Giảm 50
 • 21 ( 32 lần)
  Giảm 53
 • 26 ( 32 lần)
  Giảm 100
 • 50 ( 31 lần)
  Giảm 45
 • 41 ( 31 lần)
  Giảm 90
 • 04 ( 31 lần)
  Giảm 109
 • 86 ( 31 lần)
  Giảm 60
 • 06 ( 31 lần)
  Giảm 77
 • 29 ( 30 lần)
  Giảm 81
 • 74 ( 29 lần)
  Giảm 22
 • 98 ( 29 lần)
  Giảm 23
 • 94 ( 29 lần)
  Giảm 94
 • 63 ( 29 lần)
  Giảm 62
 • 20 ( 28 lần)
  Giảm 53
 • 01 ( 28 lần)
  Giảm 49
 • 75 ( 28 lần)
  Giảm 55
 • 47 ( 27 lần)
  Giảm 35
 • 93 ( 27 lần)
  Giảm 47
 • 19 ( 27 lần)
  Giảm 74
 • 27 ( 26 lần)
  Giảm 24
 • 88 ( 26 lần)
  Giảm 41
 • 90 ( 25 lần)
  Giảm 46
 • 17 ( 25 lần)
  Giảm 46
 • 13 ( 24 lần)
  Giảm 85
 • 89 ( 24 lần)
  Giảm 58
 • 03 ( 24 lần)
  Giảm 104
 • 59 ( 24 lần)
  Giảm 32
 • 46 ( 23 lần)
  Giảm 43
 • 73 ( 23 lần)
  Giảm 63
 • 34 ( 23 lần)
  Giảm 65
 • 76 ( 22 lần)
  Giảm 59
 • 95 ( 22 lần)
  Giảm 29
 • 53 ( 22 lần)
  Giảm 29
 • 65 ( 21 lần)
  Giảm 68
 • 22 ( 21 lần)
  Giảm 97
 • 09 ( 19 lần)
  Giảm 79
 • 71 ( 19 lần)
  Giảm 49
 • 67 ( 16 lần)
  Giảm 25
 • 82 ( 16 lần)
  Giảm 36
 • 33 ( 16 lần)
  Giảm 77
 • 40 ( 15 lần)
  Giảm 33
 • 91 ( 14 lần)
  Giảm 27
 • 28 ( 13 lần)
  Giảm 29
 • 49 ( 13 lần)
  Giảm 116
 • 44 ( 13 lần)
  Giảm 72
 • 96 ( 13 lần)
  Giảm 37
 • 07 ( 12 lần)
  Giảm 59
 • 18 ( 12 lần)
  Giảm 97
 • 78 ( 10 lần)
  Giảm 56
 • 05 ( 9 lần)
  Giảm 73
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 463 lần
  2. 161
  0
  1. 199 lần
  2. 170
  1. 198 lần
  2. 33
  1
  1. 199 lần
  2. 64
  1. 222 lần
  2. 85
  2
  1. 199 lần
  2. 117
  1. 282 lần
  2. 142
  3
  1. 199 lần
  2. 106
  1. 145 lần
  2. 11
  4
  1. 199 lần
  2. 4
  1. 222 lần
  2. 32
  5
  1. 199 lần
  2. 66
  1. 218 lần
  2. 47
  6
  1. 199 lần
  2. 45
  1. 199 lần
  2. 73
  7
  1. 199 lần
  2. 19
  1. 244 lần
  2. 67
  8
  1. 199 lần
  2. 60
  1. 199 lần
  2. 42
  9
  1. 199 lần
  2. 42